İlkokul Eğitim Programı

Koray Varol Okulları İlkokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, başarı ve potansiyel odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Akademi eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Okulları İlkokulu, akademik başarıların yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Öğrencilerin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimleri; ulusal ve uluslararası yaklaşımlar kullanılarak uzman öğretmenlerle takip edilir. İlkokul programı bilgiyi direk aktarmak yerine, bilgiyi öğrencilerin keşfetmesini hedefleyen, değer ve beceri kazandırmaya odaklı sade ve anlaşılır yapıda hazırlanmıştır.

 

Koray Varol Okulları İlkokulunda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), Milli Eğitim Bakanlığı programıyla bütünleşik bir şekilde 4. sınıfın sonuna kadar uygulanır. Koray Varol Okulları İlkokulu kurulduğu ilk yıl PYP aday okulu olacaktır. İki yıl içinde tüm akreditasyon süreçlerini tamamlayarak uluslararası otoritelerden onay almış bir dünya okulu olmayı hedeflemektedir.

 

PYP (Primary Years Program – İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır.

 

Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir program modeline sahiptir. PYP, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde; bilgili, zorluklarla başa çıkabilen, problem çözebilen, iyimser, açık görüşlü, etik kararlar verebilen, çevreye duyarlı, karakter sahibi, çok yönlü dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

 

İlk Yıllar Programı, öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaya teşvik eder. Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içinde olma çabasını destekler. İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve ayırt edici özelliği 6 adet disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır.

 

Koray Varol Okulları İlkokul eğitimi, üst düzey liselere hazırlanmaya odaklanmış ortaokul eğitimine öğrencileri mümkün olan en güçlü akademik, sosyal ve duygusal gelişim ile başlatmak için kurgulanmıştır.

Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Bu temalar (kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi) IB dünya okullarına yerel ve küresel sorunları programlarına entegre etme fırsatı sunar. Böylece öğrenciler, dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarlar. Tematik öğrenme aynı zamanda bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur.

Programda 6 temel ders bulunmaktadır. Bunlar; dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat, kişisel toplumsal eğitim ve beden eğitimidir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla Uluslararası PYP modeline hizmet etmektedir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Okulları İlkokul Temel Amaçları

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı

 • Doğru insan olmanın erdemlerine sahip

 • Eleştirel düşünebilen

 • Problem çözebilen

 • Yaratıcı

 • Disiplinli

 • Öğrenmeyi öğrenen

 • Bilgi transferi yapabilen

 • Çevreye duyarlı

 • Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren

 • Hedeflerini belirleyip sorumluluklarının farkına varan

 • Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren

 • Sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren

 • Soran, sorgulayan

İletişim ve empati kurabilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz.

Koray Varol Okulları İlkokul Programı

koray-varol-ilkokul-programi.jpeg

Koray Varol Okulları İlkokul eğitimi, üst düzey liselere hazırlanmaya odaklanmış ortaokul eğitimine öğrencileri mümkün olan en güçlü akademik, sosyal ve duygusal gelişim ile başlatmak için kurgulanmıştır.

Eğitim programı sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, PYP çatısı altında birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar yapılarak öğrenme kolaylaştırılmaktadır. Etkin öğrenme, bireysel hız, küçük adımlar, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer almaktadır.

 • Araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

 • 4C becerileri denilen Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, İletişim ve İşbirliği programın merkezinde yer alır.

 • Problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik özel bir program uygulanır.

 • Girişimcilik teması her sınıf kademesinde programın önemli bir bölümünü oluşturur.

 • Sanat ve spor programın yapı taşlarıdır. Bir sanat dalı ile uğraşan, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

 • Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir.

 • İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarımızda uzmanlaşmış sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi derslerine o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmenleri girer.

 • 4. sınıf düzeyinde, Matematik, Fen Bilimleri derslerine branş öğretmenleri girerken Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerine ise o sınıf düzeyinde uzmanlaşmış sınıf öğretmenleri girer. 4. sınıflarımıza derse giren branş öğretmenleri, bu sınıf düzeyinde uzmanlaşmış, sınıf öğretmenliği pedagojisine hakim branş öğretmenleridir.

 • İngilizce, İkinci Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Yoga ve Dans, STEAM, Satranç, Sosyal Etkinlik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (sadece 4. Sınıfta) derslerine branş öğretmenleri girer.

 • 3. Sınıftan itibaren başlayan fen bilimleri dersinin bir saati fen laboratuvarında yapılır.

 • Ana dilde kendini ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi ilkokul programının en önemli parçasıdır. Türkçe programı ile dinlediği ya da okuduğu metinleri derinlemesine analiz edebilen, yorumlayabilen, kendi metinlerini yazabilen, kendini doğru bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Bu nedenle okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik özel bir program uygulanır. Türkçe dersi drama ve yaratıcı yazma çalışmaları ile de desteklenir.

 • Proje tabanlı öğrenme modeli uygulanır. Öğrenciler o tema için planlanan bir proje ile öğrenme süreçlerini ürüne yansıtırlar. Her sene sonunda okulumuzda bir proje şenliği gerçekleştirilir.

 • Sorumluluk geliştirme anlayışıyla öğrencilerimize yapabilecekleri kadar ödev verilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde düzelttirilir. Verilen ödevler ve yoğunlukları, velilerimiz tarafından da portaldan takip edilebilir.