Etik Kurallarımız

1- Amaç

Koray Varol Akademi Okulları, neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır. Koray Varol Akademi Etik Kuralları; yönetim kademeleri, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (veliler, tedarikçiler ve kurumun bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen Koray Varol Akademi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

2- Kapsam

Bu kurallar, Koray Varol Akademinin tüm yöneticilerini, çalışanlarını ve departmanlarını kapsar.

3- Yönetimin Sorumluluğu

Koray Varol Akademi Etik Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. Koray Varol Akademinin en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır. Tüm yöneticilerin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır. Yöneticiler;

 • Çalışanlarının kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı temel prensip olarak benimser,
 • Çalışanları için kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratır, mutlu ve verimli çalışmalarını sağlar,
 • Çalışanlarına karşı olan davranışlarını saygı çerçevesinde şekillendirir, özel hayatın gizliliğine önem verir,
 • Çalışanlarına hiçbir şekilde psikolojik tacizde bulunmaz,
 • Çalışanları arasında ayırımcılık yapmaz, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine bağlı kalır,
 • Çalışanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlamaya çalışır, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturur.

4- Çalışanların Sorumluluğu

KVA bünyesindeki tüm çalışanlar;

 • Kurum politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,
 • Kurumun adını ve saygınlığını her durumda korur,
 • Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru/yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları kurum yönetimine bildirir, idari amirinin onayı olmadan hiçbir şekilde hediye kabul etmez.
 • Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (agresif davranışlar, tehditkar konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.

4.1. Koray Varol Akademinin İtibarının Korunması

Tüm Koray Varol Akademi çalışanları kurum itibarını zedelememekle yükümlüdür.

4.2. – Kurum Varlıklarının Korunması

Koray Varol Akademi bünyesindeki tüm çalışanlar kurum varlıklarını korumalı, yalnızca iş amaçlı ve verimli kullanmalıdır.

4.3. – Kurum Sırları / Gizlilik

Kurum varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri de sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Kurum içinde yaptığımız tüm işlemlerde (projeler, dosyalama, arşivleme, e-mail trafiği, toplantı konuşmaları ve tutanakları, masa üzerindeki evraklar vb.) bilginin korunması ilkesi çerçevesinde en üst düzeyde özeni gösteririz.

Koray Varol Akademi bünyesinde çalışan kişiler sahip oldukları bilgileri (projeler, raporlar, iş araştırmaları, yeni uygulama planları, stratejik hedefler, yayınlanmamış finansal ya da akademik bilgiler veya veli / öğrenci listeleri, velilerin istek ve gereksinimleri, veli tercihleri, yönerge, yönetmelik, prosedür, proses, iş alışkanlıkları, yöntemleri ve planları ile ilgili bilgiler ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar vb) hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece ya da kendisine yetki verilmedikçe bir başkasına açıklayamaz, bu bilgileri kişisel çıkarları veya kurum dışındaki kişilerin çıkarları için kullanamaz, kurum içinde de bu bilgileri sadece bilmesi gereken çalışanlara, bilginin kurum sırrı olduğunu kesin bir şekilde belirtilerek verirler.

Çalışanlarımızın bu bilgileri koruma yükümlülüğü; herhangi bir sebepten ötürü Koray Varol Akademi bünyesinden ayrılsalar da söz konusu bilgiler kamuoyunun bilgisi dahiline girene kadar ya da bu bilgilerin artık ticari sır veya özel bilgi olmadığı açıklanana kadar devam eder.

4.4. İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

Koray Varol Akademide görevli tüm çalışanlar birbirleriyle karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalıdır. İster bize bağlı elemanımız, ister bağlı olduğumuz yöneticimiz, isterse aynı düzeydeki iş arkadaşımız olsun, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler; her bireyin ortak hedeflere sıkı bağlılık esaslarıyla sarıldığı eşitler arasındaki bir ilişkidir.

4.5. Tedarikçilerle İlişkilerimiz

KVA’ya ürün, proje ve hizmet tedariki sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerimizin uzun vadeli ve güvene dayalıdır. Tedarikçi ilişkilerinde dürüstlük ve eşitlik esastır. Tedarikçi seçiminde hiçbir şekilde ırk, din veya dil ayrımı yapılmaz. Kişisel ilişkileri göz önüne alınmaz. Kurum çıkarlarını ön planda tutulur. Tedarikçilerden hiçbir şekilde komisyon ve benzeri ödeme, hediye vb. kabul edilmez.

 • Velilerimizin – Tedarikçilerimizin görüşme taleplerini işimiz – zamanımız elverdiği ölçüde en kısa sürede mutlaka karşılanır. Bu konuya azami özen gösterilir.
 • Velilerimizin – Tedarikçilerimizin telefonlarına mutlaka cevap verilir; kendileri dinlenir, konu değerlendirilir, gerekli durumlarda konu ilgili kişiye / birime iletilir ve konunun takipçisi olunur.
 • Ziyaretçilerimiz bekletilmemeye azami özen gösterilir, ilk andan itibaren Koray Varol Akademi konukseverliği ve kültürüne uygun olarak karşılanır ve uğurlanır.

Yukarıda ifade edilen bütün davranışlar; temsilcisi olduğumuz kurum kültürümüzün mutlak bir gereğidir.

4.6. – Velilerle İlişkilerimiz

Velilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda hizmet sunmak en temel ilkemizdir. Koray Varol Akademi olarak bizler velilerimize her zaman doğru, açık ve eksiksiz bilgiler veririz. Sözleşmelere bağlı kalır, taahhütlerimizi her zaman yerine getirir ve veli memnuniyetini sağlamak için çalışırız.

4.7. – Çıkar Çatışması

Koray Varol Akademide çıkar çatışmasından uzak durulmaya özen gösterilir. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş münasebetinde bulunulan kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlanılmaz. Koray Varol Akademi dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunulmaz. Koray Varol Akademi adını ve gücünü, Koray Varol Akademi kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınılır.

Bu bağlamda Koray Varol Akademi çalışanları;

 • Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
 • Kurum aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, velilerden / tedarikçilerden özel menfaat sağlamaz, veliler / tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapmazlar.
 • Zaman ve emeklerini kurum için kullanırlar. Çıkar çatışması yaratacak başka bir sorumluluk üstlenmez ve Koray Varol Akademi dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışamazlar.
 • Görevleri gereği elde ettikleri bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar.
 • Kurum içinde eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olamazlar.

4.8. – Verilebilecek Hediyeler

Hediye verilirken kurum kültürü ve etik kurallarına özen gösterilir. Parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediyeler kabul edilmez.

4.10. – Sosyal Medyada Kullanımı

Sosyal medya kullanırken hem kendi itibarımızı hem de Koray Varol Akademinin itibarını korumaya büyük ve hassasiyet özen gösteririz. Şahsi hesaplarımızı kullanıyor olsak bile bir eğitim kurumunda görev aldığımızdan dolayı Koray Varol Akademiyi temsil ettiğimizi biliriz. Tüm çalışanlarımız kurum kültürünü ve marka saygınlığını korumakla yükümlüdür.

Bu bağlamda Koray Varol Akademi çalışanları;

 • Bir sosyal medya platformunda yapacağı yorumun veya paylaşımın bireysel olarak kendisine sağlayacağı etkinin yanısıra Koray Varol Akademi açısından da sağlayacaklarını düşünerek hareket eder.
 • Koray Varol Akademiye ait hiçbir gizli bilgiyi, onaylanmamış gelişme, müzik, video, yazı ve görseli üçüncü kişilerle yazılı izin olmadan paylaşmaz.
 • Siyaset, din, terör, cinsellik gibi konularda yorum yapmaktan ve taraf olmaktan kaçınır. Devletin kurum ve organlarını ya da diğer özel kuruluşları aşağılamaya yönelik paylaşımlarda bulunmaz. Politik taraftarlık amacı ile ya da belirli bir politik mesele hakkında propaganda niteliğinde taraflı yorumlarda bulunmaktan ve paylaşmaktan kaçınır.

5- İşyerinde Saygı ve İş Yaşamı

Koray Varol Akademide birbirimize karşı her zaman saygılı davranırız. Hiçbir Koray Varol Akademi çalışanı diğer çalışanlara, velilere ya da tedarikçilere karşı tedirginlik verici, rahatsız edici davranışlarda veya başkalarının mallarına zarar verici davranışta bulunmaz.

6- Kalite Politikamız

Koray Varol Akademide kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi esastır.

7- Hukuki Sorumluluğumuz

Koray Varol Akademi olarak yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuk kurallarına uymak temel ilkemizdir. Faaliyetlerimizde ilgili resmi makamlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek düsturumuzdur. Hukuki boyutu olduğunu düşündüğümüz konularda hukuk müşavirliğinin görüşünü almak sürekli alışkanlığımızdır.

8- Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuz

Koray Varol Akademi kültür, sanat ve eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumlulukları arasında sayar.

9- Etik kurallarla ilgili uyumsuzlukların çözülmesi

Koray Varol Akademi Etik Kurallarını veya kurum politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. Koray Varol Akademi Etik Kuralları kapsamındaki kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Koray Varol Akademi Disiplin ve Etik Kurulu sorumludur. Kurulun yapısı ve işleyişi Koray Varol Akademi Disiplin ve Etik yönetmeliğiyle belirlenmiştir.